Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky BLOCKG Interpreter´s Essentials, s.r.o.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti BLOCKG Interpreter´s Essentials, s.r.o., se sídlem Riegrova 384/28, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 06482112, daňové identifikační číslo: CZ06482112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 72082, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.blockg.de (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.                     Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující nikoli spotřebitel se řídí VOP v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem.

3.                     Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP příslušnými ustanoveními OZ a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP příslušnými ustanoveními OZ. Ujednání těchto VOP a OZ, která se vztahují pouze na kupujícího spotřebitele, se na kupujícího nikoli spotřebitele neuplatní.

4.         Kupující má k těmto VOP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.  

5.         Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

6.         Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a v německém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce i v německém jazyce. V případě rozdílů mezi oběma jazykovými verzemi, je rozhodujíc verze česká.

7.         Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Pro vztah založený kupní smlouvou je rozhodné znění VOP účinné ke dni uzavření kupní smlouvy. Nové obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce. Má se za to, že osoba, která poptává zboží prostřednictvím webové stránky poté, co změna obchodních podmínek nabyla účinnosti, s novými obchodními podmínky souhlasí.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

8.         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

9.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

10.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

11.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

12.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

13.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

14.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

15.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu se přiřazuje podle země dodání automaticky ve chvíli objednání zboží.

16.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

    • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    • výši kupní ceny a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
    • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

17.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

18.       Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito VOP seznámil.

19.       Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

20.       Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

21.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

22.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

                        - bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“):

                        - pro Českou republiku: Fio Banka, a.s.

                               Číslo účtu: 2301300911/2010

                        IBAN: CZ9320100000002301300911

                        BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

                        - pro Německo, EU-státy: Fio Banka, a.s.

                               Číslo účtu: 2601300913/2010

                        IBAN: CZ7420100000002601300913

   BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

- PayPal ostatní

            - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Riegrova 384/28, 779 00 v Olomouci;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

23.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Způsob dopravy

Země určení

Cena vč. DPH při hmotnosti zásilky

0 – 3 kg

Cena vč. DPH při hmotnosti zásilky

3,1 – 30 kg

Doba dodání (dny)

Osobní odběr na sídle společnosti

EU

zdarma

zdarma

ihned

Česká pošta -  balík do ruky

ČR

115Kč

2-3

 

Německo

5,99€

2-4

Česká pošta – na dobírku

ČR

155Kč

2-3

DPD

Slovensko

5,99€

5,99€

2

 

Maďarsko, Polsko, Rakousko

5,99€

5,99€

2

 

Belgie, Estonsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšško, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie

5,99€

5,99€

2-8

 

Chorvatsko, Irsko, Slovinsko

5,99€

5,99€

2-7

 

Finsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko

5,99€

5,99€

3-7

 

 

 

 

Doba dodání je uvedena od odeslání zboží. 

24.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě stanovené prodávajícím ve výzvě. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

25.                   Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

26.                   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

27.       Nejedná-li se o případ uvedený v těchto obchodních podmínkách, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím dostupný zde. Odstoupení od kupní smlouvy kupující spotřebitel zašle písemně na adresu sídla prodávajícího uvedenou v těchto VOP nebo na emailovou adresu kontakt@blockg.de. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení těchto VOP. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

28.       Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a)       o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b)       o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

c)       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

d)       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e)       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

f)        o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

g)       o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

h)       o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

29.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

30.       Pokud kupující odstoupí od smlouvy, nese veškeré náklady spojené s dopravou a balením při poslání zboží zpět prodávajícímu.

31.       Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech:

a)         zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu,

b)         v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.

32.       V případě, nastane-li situace opravňující prodávajícího k odstoupení od smlouvy, bude            prodávající  neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V             případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

33.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

34.       V případě odstoupení od smlouvy dle VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

35.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ PODMÍNKY

36.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

37.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

38.                   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

39.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).

40.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a)       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

41.       Ustanovení uvedená ve VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu - na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

42.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího e-mailem na e-mailovou adresu kontakt@blockg.de.  Kupující je povinen k e-mailu připojit v příloze fotografii zboží, ze které vyplývá, že zboží má vady. Kupující zároveň u sebe vhodným způsobem předmětné zboží uschová, a to až do obdržení jiných pokynů ze strany prodávajícího. Poté, co prodávající vadu uznal, je kupující je povinen poslat zboží prodávajícímu na adresu firmy BLOCKG Interpreter´s Essentials, s.r.o., se sídlem Riegrova 384/28, 779 00 Olomouc. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o vadě zboží, spolu s důkazem o tom, že zboží má vady (fotografie zboží).

43.       Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo z vad zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud není kupujícím reklamace uplatněna písemně, sepíše prodávající o ústním uplatnění reklamace s kupujícím v provozovně prodávajícího reklamační protokol.

44.       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného zboží u prodávajícího nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

45.       Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v kupní smlouvě, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu takové součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

46.       Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady zboží, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

47.                   Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

48.                   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

49.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží vč. daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů a poštovného, je-li povinen je hradit. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

50.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

51.                   Subjekt údajů (tj. kupující, je-li fyzickou osobou) poskytuje prodávajícímu, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje sám poskytne (zpravidla jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefonní číslo, heslo uživatelského účtu). Prodávající je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje kupujícího. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje jsou zpracovávány prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí kupující se zpracováním osobních údajů prodávajícím také za účelem nabízení obchodu a služeb a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje kupujícího je prodávající oprávněn zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito VOP; každé jednání kupujícího v rámci uživatelského účtu (změna registrovaných údajů, uzavření kupní smlouvy) obnovuje tuto lhůtu od počátku.

 

52.       Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně, systematicky a manuálně. Kupující si je vědom svých práv dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména práva přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou jeho osobní údaje nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení anebo může požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje zablokoval, provedl opravu, doplnění nebo jejich likvidaci. Subjekt údajů se může se svým podnětem obracet přímo na prodávajícího a v případě, že prodávající nevyhoví jeho žádosti dle předchozí věty, na orgán veřejného dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů). Vznikne-li při zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, má subjekt údajů právo uplatňovat nárok podle občanského zákoníku.

 

DORUČOVÁNÍ

53.       Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu prodávajícího uvedenou na webové stránce prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

54.       Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.

55.       Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

56.       Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

57.       Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování: adresa provozovny prodávajícího BLOCKG Interpreter´s Essentials, s.r.o., se sídlem Riegrova 384/28, 779 00 Olomouc, adresa elektronické pošty kontakt@blockg.de, telefon +420 603 574 946/+49 (0) 178 541 0822.

 

 

V Olomouci, dne 21.09.2022

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení